Архив на категория: Нашите съветници

Питане до кмета: Ще приема ли Община Русе имигранти?

Чрез Председателя на Общински съвет – Русе

До Кмета на Община Русе

П И Т А Н Е

от Александър Нанев Неделчев – общински съветник

Относно: Приложението на ПМС № 208/16.08.2016г. и приетата с него Наредба на Министерски съвет на РБългария

Уважаеми господин кмете,

    През последните месеци жителите на Община Русе са сериозно обезпокоени от евентуалното настаняване на имигранти или на чужденци с предоставено убежище или международна закрила на територията на общината. В тази връзка Ви моля да отговорите на следните въпроси:

 1. Подавали ли сте Заявление /по смисъла на чл. 2 , ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила/  до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които можете да сключите споразумение за интеграция.
 2. Ако сте подавали – за какъв брой чужденци и какви мерки за интеграция са предвидени в приложената към Заявлението Информация по ал. 2 на чл. 2 от Наредбата?
 3. Правени ли са някакви постъпки /официални искания, писма, устни разговори и др.подобни/ от държавни органи и институции или техни представители пред Община Русе за изграждане на лагери или друг вид бази за временно настаняване на имигранти или чуждестранни граждани с друг подобен статут на територията на Община Русе? Ако са правени – кога, от кого и какъв е бил Вашият отговор?

Уважаеми г-н кмете,

Желая да получа писмен и устен отговор на настоящото питане на заседанието на ОбС-Русе на 20.10.2016 г.

С уважение:   / Александър Неделчев /

13.10.2016 г.  гр. Русе

Ето и отговора, който получих от г-н кмета Стоилов:

Уважаеми г-н Неделчев,

Във връзка с Ваше питане до кмета на Община Русе с вх. номер на Общински съвет Русе 779/13.10.2016 Ви предоставям следните отговори по поставените от вас въпроси::

По въпроси 1 и 2: Община Русе не е подавала заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да се сключи споразумение за интеграция /по смисъла на цитираната от вас Наредба/.

По въпрос 3: Не са правени постъпки от държавни органи и институции за изграждане на лагери или друг вид бази за временно настаняване на имигранти на територията на Община Русе.

В заключение на кратките, но изчерпателни отговори на поставените въпроси си позволявам да апелирам за ясна и отговорна комуникация по темата, с оглед недопускане на създаване на изкуствено напрежение сред гражданите на Община Русе.

Втора среща по проблема с гонките и шума от МПС

На проведената в началото на септември втора среща по повод автогонките по русенските улици и безобразния шум, издаван от някои автомобили и мотори, МВР-Русе направи кратък отчет за извършеното през изминалия месец след първата среща.

Директорът на ОД на МВР и комисар Петков информираха за две провеждани операции:

– В тъмната част на денонощието патрулни коли наблюдават местата, които са рискови за провеждането на авто-гонки.

– Поставена е задача на служителите на КАТ и на мл. полицейски инспектори да дежурят в светлата част на денонощието с цел идентифициране на вдигащите наднормен шум МПС и последващото им извикване за преглед и санкциониране.

В резултат на извършеното са съставени 78 акта и са наложени 8 глоби по фиш. Един от водачите, който е спиран 3 пъти вече е с отнето свидетелство за управление.

В срещата взе участие общинският съветник от групата на БСП-Русе Александър Неделчев.

Той благодари за предприетите мерки и заедно с това призова за още по-активна работа, съвместно с русенските медии и гражданите, за набиране на сигнали за нарушителите, като за целта бъде обявен телефонен номер и сайт, където те да бъдат подавани.

Кампанията трябва да продължи още по-активно, като бъде потърсено и съдействието на народните представители от русенска област за решаването на съществуващи проблеми с нормативната уредба и техническото оборудване на компетентните за борма с шума органи.

Зам.- кметът на Община Русе г.жа Н. Кръстева се ангажира срещата с депутатите да се проведе в рамките на м. октомври.

Стоп на гонките и рева на мотори!

След многократно настояване от страна на общинския съветник от БСП-Русе Александър Неделчев, в края на м. юли се проведе среща по проблема с гонките по русенските улици и оглушителния шум от мотори и леки коли.

Срещата беше ръководена от зам.-кмета на общината г-жа Наталия Кръстева и в нея взеха участие ръководителите на РДВР, ДАИ, РЗИ, РИОКОС, КООРС, ОП“Комунални дейности“, представител на Окръжна прокуратура. На срещата присъстваха представители на русенските медии.

Александър Неделчев и други участвали в срещата общински съветници поставиха изключително остро проблема и отказаха да приемат изтъкнатите аргументи за липса на ресурси, оборудване, хора и координация между институциите. Направени бяха редица законово аргументирани предложения за конкретни мерки и действия.

Взе се решение през месец септември да бъде проведена нова среща, на която да се анализира извършеното и обсъдят по-нататъшни съвместни действия.

Питане – за улиците в кв.“Здравец-Изток“

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ

П И Т А Н Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

относно: поставен от граждани въпрос във връзка с наложителен ремонт на улиците около блокове „Камен“, „Цена“ и „Никола“ в ж.к. „Здравец – изток“ – ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

В качестото ми на общински съветник проведох среща с граждани, които ме сигнализираха за въпроси от техен интерес. Първият въпрос са отнасяли неколкократно за решаване до Община Русе от 2011 година до сега. Получавали са уверения, както от предишната, така и от настоящата администрация, като ми представиха и писма от тях до Общината, и отговорите. До настоящия момент въпросът не е решен. Поставеният въпрос касае подхода към входовете на блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“ в ж.к. „Здравец – изток“ и гаражите, който според гражданите е станал силно затруднен поради разбитата настилка на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“, които обслужват 250 гаража, а също така и обществен транспорт. Вижда се, че асфалтовата настилка е почти изчезнала, като гражданите твърдят, че положението е особено трагично при дъждовно време и снеговалеж, когато улицата е почти непроходима. При сухо време е налице силна запрашеност.

UlicaBezimenna

Гражданите твърдят, че ремонт на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ не е правен от 1980 г. Въпреки дадените обещания, включително и с Писмо 94Р-793-1-1/25.09.2015 г., до настоящия момент не е проведен ремонт. В отговорите на Община Русе се изтъква неколкократно, че приоритетно се извършват ремонти на първостепенните улици, трасетата, по които се движи масовият градски транспорт, както и необходими аварийни дейности. По този въпрос в Община Русе е подадена Жалба, вх. № 94Р-793-2/07.04.2016 г., както относими са и предходните писма, с които моля да се запознаете: Молба, вх. № 94РР/149/13.04.2011 г., Писмо от Община Русе № 94РР/149/11.05.2011 г., Молба, вх. № 94Р- 793-1/12.09.2015 г. и Писмо от Община Русе № 94Р-793-1-1/25.09.2015 г.

 

Вторият въпрос касае изграждане на осветление в междублоковите пространства в кв. Здравец – изток, което към настоящия момент на много места е неработещо и неефективно. С оглед на изложената фактическа обстановка, Ви моля да отговорите на следните въпроси:

 1. Има ли данни в Община Русе, кога е извършван ремонт на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ във визирания в питането участък, както и на другите обслужващи улици блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“?
 2. Предвижда ли се ремонт през 2016 г. на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ във визирания в питането участък, както и на другите обслужващи улици блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“?
 3. Предвижда ли се ремонт и/или изграждане на ново улично осветление в кв. „Здравец – изток“ през 2016 г. и къде конкретно? 4. Възможно ли е Община Русе да приеме като приоритет при извършване на ремонтно-възстановителни дейности по улиците и изграждане на осветление да имат не само първостепенните улици, трасетата, по които се движи масовият градски транспорт, но и улиците около много посещавани обществени сгради, включително, но и не само – ясли, детски градини и други с голямо значение за локалните общности в кварталите?

Приложение: Снимки, направени от гражданите, отразяващи състоянието на улиците в момента.

гр. Русе,

С уважение: __________________ 08.07.2016 г. Адв. Пенчо Милков – Общински съветник

Състав на групата

Състав на групата съветници от МК „БСП за България“ /АБВ, ПД „Социалдемократи“, ДРП „Българската пролет“, БДЦ/

/мандат 2019-2023г./

 1. Иван Костадинов Иванов – председател
 2. Гергана Юлиянова Николова – Спасова
 3. Христо Иванов Белоев
 4. Диана Иванова Ласонина
 5. Валери Йорданов Иванов
 6. Александър Нанев Неделчев
 7. Милко Борисов Костадинов
 8. Деница Красимирова Иванова
 9. Тодор Трифонов Койнов
 10. Йовчо Георгиев Смилов
 11. Косю Тодоров Станев
 12. Елисавета Донева Досева
 13. Биляна Георгиева Кирова
 14. Веселко Илиев Цветков
 15. Дилян Пламенов Саманджиев
 16. Нора Десиславова Стоянова

Питане до кмета Пл. Стоилов

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ
П И Т А Н Е
ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
относно: поставени въпроси от жители на с. Червена вода във връзка с натоварения
автомобилен трафик през селото и поддържане на гробищния парк
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
На 09.06.2016 г., в качеството ми на общински съветник, проведох среща с жители на
с. Червена вода.
Сред поставените различни въпроси се откроиха два, на които не можах да дам
отговор, тъй като са от компетентността на общинска администрация. С оглед на това се
обръщам към Вас с молба, след като се запознаете с обстоятелствата и формирате своето
отношение, да ми отговорите на следните въпроси:
1. Поради ремонта на Писанския мост е интензифициран трафикът на тежкотоварни
автомобили през с. Червена вода. Необходимо е ефективно да се ограничи скоростта
през селото, като се обезпечи спазването на въведените ограничения. Във връзка с
това и по желание на жители на с. Червена вода, моля да отговорите:
– Възможно ли е и, ако да, в какъв срок да се постави камера за контрол на
движението по главния път, минаващ през селото?
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се изградят легнали полицаи /с асфалт/.
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се започне проектиране на обходен път
около селото, като се търсят начини за финансирането му?
– Възможно ли е след завършването на ремонта на Писанския мост и намаляване на
трафика да се извърши ремонт на главния път, който минава през Червена вода?
2. Гробищният парк на с. Червена вода по данни на жителите на селото не се поддържа,
не се премахва и тревата. Същевременно там има гроб на Ботев четник. С оглед на
изложеното, моля да ми отговорите на въпросите: Кой субект е отговорен за
поддържане на гробищния парк в с. Червена вода? На какъв период от време се
премахва тревата? Налице ли е неточно изпълнение на задълженията по
поддържане на гробищния парк и основания за търсене на отговорност?
Изрично уточнявам, че желая писмен отговор на поставените въпроси, с който ще
запозная жителите на с. Червена вода, присъствали на срещата с мен.
гр. Русе, С уважение: __________________
22.06.2016 г. Адв. Пенчо Милков – Общински съветник

Сигнал до кмета Пламен Стоилов

На вниманието на г-н Пламен Стоилов –

Кмет на Община Русе

С И Г Н А Л

от Александър Неделчев – общински съветник

Уважаеми господин Стоилов,

През м. юни проведох приемна с избиратели от с. Просена, на която пред мен бяха поставени редица нерешени проблеми. Предлагам ги на Вашето внимание с цел тяхното решаване:

 

 1. Единствената обществена тоалетна в центъра на селото е в ужасяващо състояние и не се почиства. Нещо повече – към момента се заключва и е неизползваема. Гостите и жителите на селото, които се намират в центъра трябва да ползват съседните дворове или улички, за да удовлетворят нуждите си.
 2. В пощенския клон в селото ежемесечно получават на ръка пенсиите си над 300 жители на селото. Налага се да изчакват реда си понякога повече от час-два. В сградата е налично свободно помещение, но в него няма столове и при дъжд или лошо време възрастните хора са принудени да изчакват реда си на крак, което е много неприятно. В училището на селото са складирани столове от Русенската опера. Предложението е част от тях да се предостави за ползване в съседното до пощата помещение, като се предаде на отговорно пазене на съответния служител на пощата или кметството.
 3. Ключът за пенсионерския клуб в селото се съхранява в кметството. Кметът Петракиев отказва да предостави достъп до клуба за провеждането в него на събрания на структури на обществени организации и партии от с. Просена. На фона на решенията на ОбС-Русе за предоставяне на партиите на помещения, съгласно разпоредбите на закона, действията на кмета на с. Просена представляват самоуправство, което е в разрез със закона. Жителите на с. Просена считат, че условията за ползване на клуба от партии и сдружения трябва да се договарят между ръководството на пенсионерския клуб и на съответните структури в селото, а кметът не бива да пречи на това.

Klub-Prosena

4. С изключение на центъра на селото и главната улица, тревните площи не се окосяват. Тревата се достигнала човешки ръст.

Уважаеми г-н Кмете,

Считам, че решаването на горните проблеми е възможно в рамките на месец и на съществуващия бюджет.

Заедно с тяхното решаване, жителите на Просена очакват с нетърпение да се изпълни даденото от Вас обещание ежегодно да се ремонтира поне по една улица. Това наистина е крайно наложително, предвид много лошото състояние на настилката на почти всички улици в с. Просена.

Ще Ви бъда благодарен, ако поставените проблеми бъдат решени. Вашият отговор ще предам своевременно на жителите на с. Просена.

С уважение:

/ Александър Неделчев/

05.07.2016 г.

Гр. Русе