Архив на категория: Нашите съветници

Ще подкрепим кредита, ако се обявят предварително улиците и тротоарите за ремонт

  На сесията на Общински съвет-Русе на 19.01.2016 г. председателят на групата съветници от БСП д-р Пенчо Милков обяви следната Декларация по повод предстоящото искане от страна на кмета да се изтегли кредит в размер на 10 млн. лв.:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, групата съветници от БСП, оценяваме необходимостта от ремонт на улиците и тротоарите в общината и сме ЗА ремонт. В тази връзка многократно сме правили предложения за отпускане на допълнителни средства и предприемане на конкретни действия от общинска администрация.

Ние ПРИЕМАМЕ механизма на банково кредитиране, като масово прилагана форма за финансиране на общински дейности.

След анализ на предоставената от Общината информация по планирания дългосрочен банков кредит, ние проведохме  разговори с много хора.

Считаме, че ПРЕДИ да се вземе решение за изтегляне на 10 милиона лева, е ВАЖНО РУСЕНЦИ ДА СА ЗАПОЗНАТИ И ДА ИМ Е ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ по въпроса, ЗА КАКВО И КЪДЕ ТОЧНО ЩЕ СЕ ИЗХАРЧАТ ТЕЗИ ПАРИ. Защото това са пари, които ще връщаме всички заедно, включително и като плащаме по-високи местни данъци.

Предварителното информиране на гражданите за това, кои участъци, от улици и тротоари ще бъдат ремонтирани, е важно по две причини:

 • Първо, за да се внесат евентуални корекции и допълнения към експертното предложение, ако те са основателни.
 • Второ, за да може да бъде осъществен обществен контрол по изпълнението и качеството на ремонтите, с което ще се подпомогне общинската администрация.

В тази връзка, русенската организация на Българската социалистическа партия заявява, че ще ПОДКРЕПИ изтеглянето на кредит за извършване на ремонт на улици и тротоари, ако преди гласуването на русенци бъде дадена възможност да изразят становище и направят предложения по списъка с участъци от улиците и тротоарите.

Това изискване произтича и от прокламираните принципи на открито и демократично управление, публичност и прозрачност и партниране с гражданското общество от страна на кмета и администрацията.

 

Кой подкрепи вдигането на данък сгради за русенци с 67% ?

На 15 декември мнозинството на ГЕРБ и присъдружните им партии в Общинския съвет Русе изгласува и с 30 гласа прие предложеното от кмета Стоилов увеличение на данъка сгради за граждани и фирми.

Въпреки проведеното обществено обсъждане и изложените от опозицията от БСП, ВМРО-Глас народен и общинските ръководства на  АБВ и Атака аргументи решението бе прието.

Същото послушно мнозинство отхвърли искането на съветниците от БСП гласуването по точката да бъде поименно, за да знаят гражданите кой съветник точно как е гласувал.

Поради многобройните запитвания, днес публикуваме съставите на групите общински съветници, които направиха този коледен „подарък“ на русенските граждани и бизнес – 67 % по-висок данък сгради:

ГЕРБ

 1. Бедрос Пехливанян – председател
 2. Асен Дарелов
 3. Борислав Иванов
 4. Богдан Донев
 5. Васил Пенчев
 6. Владислав Атанасов
 7. Димитър Кънчев
 8. Евгени Игнатов
 9. Елка Симеонова
 10. Емил Милушев
 11. Ервин Чакърян
 12. Илиян Илиев
 13. Йорданка Даневска
 14. Кирил Панайотов
 15. Кристиян Иванов
 16. Марияна Иванчева
 17. Мария Димитрова
 18. Светлозар Симеонов
 19. Събина Павлова
 20. Тихомир Георгиев
 21. Орлин Дяков

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОK

 1. Теодора Константинова – председател
 2. Велизар Павлов
 3. Галин Ганчев
 4. Иван Станев
 5. Росица Георгиева
 6. Стоян Янев

БДЦ

 1. Борислав Рачев – председател
 2. Веселко Цветков

Български социалдемократи

 1. Веселин Велчев – председател
 2. Георги Георгиев

Пълния състав на всички групи съветници може да видите тук:

http://obs.ruse-bg.eu/grupi/

Съветници организират публично обсъждане на искането на кмета за 67 % увеличение на данък недвижими имоти

На 13.12.2016 г., вторник, от 18.00 ч. в Зала № 1 в сградата на общината съветници организират Обществено обсъждане на внесеното от кмета Пламен Стоилов предложение за 67 % увеличение на данък сгради за гражданите, фирмите и др. юридически лица.

Инициативата е съвместна – на общински съветници от БСП, ВМРО и „Глас народен“.

Поканени са за участие граждани и представители на бизнеса в община Русе.

Предложението на г-н кмета трябва да се обсъди и по него да се гласува на сесията на Общинския съвет Русе в четвъртък, 15.12.2016г.

Между 11% и 66 % ръст на таксите за детски градини предлага кметът Стоилов

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 16

в частта за такси в детските градини и цени в детска млечна кухня

 Какво ще се промени, ако на 15 декември в Общински съвет Русе се приеме предложението на кмета Пламен Стоилов за промени в Наредба № 16 на ОбС-Русе:

 

 1. Таксата за всеки присъствен ден в детската градина се увеличава с 13 % – от 2.20 лв. на 2.50 лв. дневно /около 6 лв. на месец увеличение/

 

 1. Таксата за присъствен ден с осигурена закуска се увеличава с 66 % – от 0.30 лв. на 0.50 лв. на ден / с около 6 лв. на месец/

 

 1. Таксата в седмични групи се увеличава с 11 % – от 2.80 лв. на 3.10 лв. за всеки присъствен ден /около 6 лв. на месец/

 

 1. Цената на храната в Детска млечна кухня се увеличава както следва:

    – за Група № 1 – от 1.05 лв. на 1.20 лв. дневно или с 14 %

   – за Група № 2 – от 1.05 лв. на 1.40 лв. дневно или с 33 %

 

 1. При посещаемост под 50% от дните в месеца без уважителни причини /освен в периода 01.06 – 15.09/ месечната такса ще се увеличи от 10.00 лв. на 20.00 лв. – това е увеличение от 2 пъти.

 

В Мотивите на кмета към това предложение не е казано колко повече приходи очаква да получи общината от тези увеличения и с колко ще се увеличи среднодневната посещаемост? Записано е само, че се очаква „увеличение на приходите от групата на неданъчните приходи“.

Остава загадка как с повишаването на таксите за всеки присъствен ден ще се постигне увеличаване на посещаемостта.

Питане до кмета: Ще приема ли Община Русе имигранти?

Чрез Председателя на Общински съвет – Русе

До Кмета на Община Русе

П И Т А Н Е

от Александър Нанев Неделчев – общински съветник

Относно: Приложението на ПМС № 208/16.08.2016г. и приетата с него Наредба на Министерски съвет на РБългария

Уважаеми господин кмете,

    През последните месеци жителите на Община Русе са сериозно обезпокоени от евентуалното настаняване на имигранти или на чужденци с предоставено убежище или международна закрила на територията на общината. В тази връзка Ви моля да отговорите на следните въпроси:

 1. Подавали ли сте Заявление /по смисъла на чл. 2 , ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила/  до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които можете да сключите споразумение за интеграция.
 2. Ако сте подавали – за какъв брой чужденци и какви мерки за интеграция са предвидени в приложената към Заявлението Информация по ал. 2 на чл. 2 от Наредбата?
 3. Правени ли са някакви постъпки /официални искания, писма, устни разговори и др.подобни/ от държавни органи и институции или техни представители пред Община Русе за изграждане на лагери или друг вид бази за временно настаняване на имигранти или чуждестранни граждани с друг подобен статут на територията на Община Русе? Ако са правени – кога, от кого и какъв е бил Вашият отговор?

Уважаеми г-н кмете,

Желая да получа писмен и устен отговор на настоящото питане на заседанието на ОбС-Русе на 20.10.2016 г.

С уважение:   / Александър Неделчев /

13.10.2016 г.  гр. Русе

Ето и отговора, който получих от г-н кмета Стоилов:

Уважаеми г-н Неделчев,

Във връзка с Ваше питане до кмета на Община Русе с вх. номер на Общински съвет Русе 779/13.10.2016 Ви предоставям следните отговори по поставените от вас въпроси::

По въпроси 1 и 2: Община Русе не е подавала заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да се сключи споразумение за интеграция /по смисъла на цитираната от вас Наредба/.

По въпрос 3: Не са правени постъпки от държавни органи и институции за изграждане на лагери или друг вид бази за временно настаняване на имигранти на територията на Община Русе.

В заключение на кратките, но изчерпателни отговори на поставените въпроси си позволявам да апелирам за ясна и отговорна комуникация по темата, с оглед недопускане на създаване на изкуствено напрежение сред гражданите на Община Русе.

Втора среща по проблема с гонките и шума от МПС

На проведената в началото на септември втора среща по повод автогонките по русенските улици и безобразния шум, издаван от някои автомобили и мотори, МВР-Русе направи кратък отчет за извършеното през изминалия месец след първата среща.

Директорът на ОД на МВР и комисар Петков информираха за две провеждани операции:

– В тъмната част на денонощието патрулни коли наблюдават местата, които са рискови за провеждането на авто-гонки.

– Поставена е задача на служителите на КАТ и на мл. полицейски инспектори да дежурят в светлата част на денонощието с цел идентифициране на вдигащите наднормен шум МПС и последващото им извикване за преглед и санкциониране.

В резултат на извършеното са съставени 78 акта и са наложени 8 глоби по фиш. Един от водачите, който е спиран 3 пъти вече е с отнето свидетелство за управление.

В срещата взе участие общинският съветник от групата на БСП-Русе Александър Неделчев.

Той благодари за предприетите мерки и заедно с това призова за още по-активна работа, съвместно с русенските медии и гражданите, за набиране на сигнали за нарушителите, като за целта бъде обявен телефонен номер и сайт, където те да бъдат подавани.

Кампанията трябва да продължи още по-активно, като бъде потърсено и съдействието на народните представители от русенска област за решаването на съществуващи проблеми с нормативната уредба и техническото оборудване на компетентните за борма с шума органи.

Зам.- кметът на Община Русе г.жа Н. Кръстева се ангажира срещата с депутатите да се проведе в рамките на м. октомври.

Стоп на гонките и рева на мотори!

След многократно настояване от страна на общинския съветник от БСП-Русе Александър Неделчев, в края на м. юли се проведе среща по проблема с гонките по русенските улици и оглушителния шум от мотори и леки коли.

Срещата беше ръководена от зам.-кмета на общината г-жа Наталия Кръстева и в нея взеха участие ръководителите на РДВР, ДАИ, РЗИ, РИОКОС, КООРС, ОП“Комунални дейности“, представител на Окръжна прокуратура. На срещата присъстваха представители на русенските медии.

Александър Неделчев и други участвали в срещата общински съветници поставиха изключително остро проблема и отказаха да приемат изтъкнатите аргументи за липса на ресурси, оборудване, хора и координация между институциите. Направени бяха редица законово аргументирани предложения за конкретни мерки и действия.

Взе се решение през месец септември да бъде проведена нова среща, на която да се анализира извършеното и обсъдят по-нататъшни съвместни действия.

Питане – за улиците в кв.“Здравец-Изток“

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ

П И Т А Н Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

относно: поставен от граждани въпрос във връзка с наложителен ремонт на улиците около блокове „Камен“, „Цена“ и „Никола“ в ж.к. „Здравец – изток“ – ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

В качестото ми на общински съветник проведох среща с граждани, които ме сигнализираха за въпроси от техен интерес. Първият въпрос са отнасяли неколкократно за решаване до Община Русе от 2011 година до сега. Получавали са уверения, както от предишната, така и от настоящата администрация, като ми представиха и писма от тях до Общината, и отговорите. До настоящия момент въпросът не е решен. Поставеният въпрос касае подхода към входовете на блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“ в ж.к. „Здравец – изток“ и гаражите, който според гражданите е станал силно затруднен поради разбитата настилка на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“, които обслужват 250 гаража, а също така и обществен транспорт. Вижда се, че асфалтовата настилка е почти изчезнала, като гражданите твърдят, че положението е особено трагично при дъждовно време и снеговалеж, когато улицата е почти непроходима. При сухо време е налице силна запрашеност.

UlicaBezimenna

Гражданите твърдят, че ремонт на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ не е правен от 1980 г. Въпреки дадените обещания, включително и с Писмо 94Р-793-1-1/25.09.2015 г., до настоящия момент не е проведен ремонт. В отговорите на Община Русе се изтъква неколкократно, че приоритетно се извършват ремонти на първостепенните улици, трасетата, по които се движи масовият градски транспорт, както и необходими аварийни дейности. По този въпрос в Община Русе е подадена Жалба, вх. № 94Р-793-2/07.04.2016 г., както относими са и предходните писма, с които моля да се запознаете: Молба, вх. № 94РР/149/13.04.2011 г., Писмо от Община Русе № 94РР/149/11.05.2011 г., Молба, вх. № 94Р- 793-1/12.09.2015 г. и Писмо от Община Русе № 94Р-793-1-1/25.09.2015 г.

 

Вторият въпрос касае изграждане на осветление в междублоковите пространства в кв. Здравец – изток, което към настоящия момент на много места е неработещо и неефективно. С оглед на изложената фактическа обстановка, Ви моля да отговорите на следните въпроси:

 1. Има ли данни в Община Русе, кога е извършван ремонт на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ във визирания в питането участък, както и на другите обслужващи улици блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“?
 2. Предвижда ли се ремонт през 2016 г. на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ във визирания в питането участък, както и на другите обслужващи улици блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“?
 3. Предвижда ли се ремонт и/или изграждане на ново улично осветление в кв. „Здравец – изток“ през 2016 г. и къде конкретно? 4. Възможно ли е Община Русе да приеме като приоритет при извършване на ремонтно-възстановителни дейности по улиците и изграждане на осветление да имат не само първостепенните улици, трасетата, по които се движи масовият градски транспорт, но и улиците около много посещавани обществени сгради, включително, но и не само – ясли, детски градини и други с голямо значение за локалните общности в кварталите?

Приложение: Снимки, направени от гражданите, отразяващи състоянието на улиците в момента.

гр. Русе,

С уважение: __________________ 08.07.2016 г. Адв. Пенчо Милков – Общински съветник

Състав на групата

Състав на групата съветници от МК „БСП за България“ /АБВ, ПД „Социалдемократи“, ДРП „Българската пролет“, БДЦ/

/мандат 2019-2023г./

 1. Иван Костадинов Иванов – председател
 2. Гергана Юлиянова Николова – Спасова
 3. Христо Иванов Белоев
 4. Диана Иванова Ласонина
 5. Валери Йорданов Иванов
 6. Александър Нанев Неделчев
 7. Милко Борисов Костадинов
 8. Деница Красимирова Иванова
 9. Тодор Трифонов Койнов
 10. Йовчо Георгиев Смилов
 11. Косю Тодоров Станев
 12. Елисавета Донева Досева
 13. Биляна Георгиева Кирова
 14. Веселко Илиев Цветков
 15. Дилян Пламенов Саманджиев
 16. Нора Десиславова Стоянова

Питане до кмета Пл. Стоилов

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ
П И Т А Н Е
ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
относно: поставени въпроси от жители на с. Червена вода във връзка с натоварения
автомобилен трафик през селото и поддържане на гробищния парк
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
На 09.06.2016 г., в качеството ми на общински съветник, проведох среща с жители на
с. Червена вода.
Сред поставените различни въпроси се откроиха два, на които не можах да дам
отговор, тъй като са от компетентността на общинска администрация. С оглед на това се
обръщам към Вас с молба, след като се запознаете с обстоятелствата и формирате своето
отношение, да ми отговорите на следните въпроси:
1. Поради ремонта на Писанския мост е интензифициран трафикът на тежкотоварни
автомобили през с. Червена вода. Необходимо е ефективно да се ограничи скоростта
през селото, като се обезпечи спазването на въведените ограничения. Във връзка с
това и по желание на жители на с. Червена вода, моля да отговорите:
– Възможно ли е и, ако да, в какъв срок да се постави камера за контрол на
движението по главния път, минаващ през селото?
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се изградят легнали полицаи /с асфалт/.
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се започне проектиране на обходен път
около селото, като се търсят начини за финансирането му?
– Възможно ли е след завършването на ремонта на Писанския мост и намаляване на
трафика да се извърши ремонт на главния път, който минава през Червена вода?
2. Гробищният парк на с. Червена вода по данни на жителите на селото не се поддържа,
не се премахва и тревата. Същевременно там има гроб на Ботев четник. С оглед на
изложеното, моля да ми отговорите на въпросите: Кой субект е отговорен за
поддържане на гробищния парк в с. Червена вода? На какъв период от време се
премахва тревата? Налице ли е неточно изпълнение на задълженията по
поддържане на гробищния парк и основания за търсене на отговорност?
Изрично уточнявам, че желая писмен отговор на поставените въпроси, с който ще
запозная жителите на с. Червена вода, присъствали на срещата с мен.
гр. Русе, С уважение: __________________
22.06.2016 г. Адв. Пенчо Милков – Общински съветник