Архив на категория: Предложения, питания, инициативи

Позиция на БСП-Русе за референдума за чист въздух

В нарочна декларация БСП старейшините обявиха своята готовност и  гласуваха „ЗА“ предложението за провеждане на Референдум за чиста околна среда в Община Русе. Социалистите предложиха и сформирането експертна група от инициаторите на референдума, общински съветници, представляващи всички политически сили и експерти за евентуални корекции по въпросите от референдума. Въпреки това мнозинството в Общински съвет – Русе реши, че референдум няма да има  

Питане по повод липсите от тролейбусната мрежа

Чрез Председателя на Общински съвет – Русе

До Кмета на Община Русе

П И Т А Н Е

от Пламен Рашев и Александър Неделчев –

общински съветници

Относно: Демонтаж, съхранение и продажба на елементите от подменената въздушно-контактна мрежа на тролейбусния транспорт

Уважаеми г-н Стоилов,

    В края на 2015 г. приключи изпълнението на проекта „Интегриран градски транспорт“ на обща стойност 29 256 115 лв., от които 3 248 606 лв. осигурено собствено финансиране от община Русе. Един от резултатите на проекта беше подмяната на 75 километра контактен проводник и елементи от мрежата.

    Съгласно изготвена за нуждите на проекта количествено-стойностна сметка на демонтираната електрическа контактна мрежа по цени към м. февруари 2015г. стойността на демонтираните елементи възлиза общо на 717 890.77 лв. Демонтираните компоненти предствалляват скраб, състоящ се от:

 • 73 865 кг. мед
 •   1 292 кг. бронз
 • 20 307 кг. желязо

Господин Кмете,

    На 25.02.2015 г., в отговор на питане на общинския съветник Пламен Рашев Вие казвате, че „на този етап няма предвидена употреба на демонтираните елементи от контактната мрежа. Не се предвижда продажба и няма обявена обществена поръчка.“ Вие отговаряте още, че демонтираните елементи от мрежата „се съхраняват в склад в базата на фирма „ЕЛ“ЕООД на ул. „Търговска“№9, където е осигурена охрана и денонощно наблюдение. Срокът на съхранение е до приключване срока на договора.“

    Съгласно Протокол № 28 от 02.05.2018 г. Комисията по общинска собственост на Община Русе по т. 1 от своя дневен ред е разгледала „Откриване на процедура за продажба на общински движими вещи, представляващи демонтирани части от контактна мрежа… както следва:

 • проводник – контакт R100 – материал /мед/ с тегло 26 460 кг.
 • стрелки – изолатори и кръстовки – смесен материал /мед, желязо и месинг/ с тегло 7 640 кг.

Комисията е одобрила предложението за стартиране на процедурата за продажба. Оттогава досега са изминали повече от 9 месеца.

Уважаеми г-н Стоилов,

    Във връзка с гореизложеното и по повод многобройни запитвания от русенски граждани, молим да ни отговорите на следните въпроси:

    1. Къде, от кого и по силата на какъв договор  се съхраняват в момента демонтираните елементи от контактната мрежа? Има ли определен от Вас със Заповед служител на Община Русе, отговарящ за контрола по съхранението и опазването на тези материални ценности?

    2. Налице ли са приемо-предавателни протоколи между фирма „ЕЛ“ЕООД и новия складодържател, от коя дата са те и какви са количествата компоненти при приемо-предаването? Провеждани ли са инвентаризации на складовите наличности, кога, налице ли са протоколи от тях и какви са констатациите – по видове съхранявани компоненти и количества?

    3. Обявена ли е процедура за продажба на демонтираните части от контактната мрежа, за какви позиции и количества и какъв е резултатът от нея?

     Очакваме да получим писмен и устен отговор на настоящото Питане на сесията на ОбС-Русе на 24.01.2019 г.

    Молим, към отговора да ни предоставите копие от договор за съхранение, приемо-предавателен протокол и протоколи от инвентаризация.

21.01.2019 г.                                  С уважение:

                                                                              / инж. Пламен Рашев /

                                                                              / Александър Неделчев /

Предложение за решение:

Предложение за решение: Предлага на председателят на ОбС-Русе и кметът на общината, съвместно с областният управител и народните представители от 19 МИР да предприемат всички възможни действия за ангажиране, на компетентните държавни органи, с необходимостта от запазване на речното корабостроене и кораборемонт в Русе като стратегически отрасъл в българската икономика. ЗА: БСП-5, ОП-7, РБ -3, АБВ-2,Атака-1,ДПС-1, БДЦ-1 ПРОТИВ: ГЕРБ-4, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: ГЕРБ-15, РБ-2, БДЦ-1, СДП-1 Решението не се приема!

ПИТАНЕ Относно: поддържането на лесопарк „Липник“

ПИТАНЕ
от Кристиян Галев и Никола Михайлов, общински съветници
Относно: поддържането на лесопарк „Липник“
Г-н Кмете,
Голям брой граждани от Русе и страната посещават едно от най-красивите места в околностите на Русе-лесопарка „Липник“.Това се случва най-често в празничните и почивни дни, когато възрастни хора , младежи и девойки, семейства, гости на града др. се отправят към това чудесно място за отдих и развлечения сред природата. С придобиването на собственост върху посочения обект нараства и отговорността на Община Русе за поддържане в добро състояние на местата за отдих.
За съжаление граждани, посетили лесопарка по време на
Великденските празници, (вж.приложения слайд1 ) ни
сигнализираха за незадоволителното състояние, в което той се намира -изпочупени и неремонтирани пейки, детски съоръжения, замърсени тревни и водни площи.
Г-н Кмете , нашите въпроси относно поддържането на този обект са:
1. Кои са причините за незадоволителното състояние на околната средата в лесопарка?
2. Планира ли се периодично почистване и изнасяне на сметта?
Как се осигурява контрола за чистотата на парка?
3.Кога ще бъдат ремонтирани детските съоръжения за игра,
които в настоящия си вид са опасни за използване?
С уважение:…………………………
/ Кристиян Галев/
………………………….
/проф.д-р Н.Михайлов,DHC/
Русе,15.04.2018 г.
Приложения:
1.Снимки, илюстриращи повдигнатите въпроси-5бр.

 

ПИТАНЕ от Кристиян Галев и Никола Михайлов, общински съветници Относно: снегопочистването в града

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ
Чрез Председателя на Общински съвет –Русе
до Кмета на Община Русе
Русе 7000,Площад „Свобода“, №6
ПИТАНЕ
от Кристиян Галев и Никола Михайлов, общински съветници
Относно: снегопочистването в града
Г-н Кмете,
Голям брой граждани от Русе се обърнаха към нас, за да
сигнализират отново за проблемите, свързани със
снегопочистването в града през тази зима и да изразят отново
безпокойството си от факта, че те се повтарят непрекъснато в
последните години. Въпреки, че истинските зимни дни тази
година не продължиха повече от седмица, те се оказаха отново кошмарни за града ни.
След спирането на снеговалежа почистващата техника се появи, само за да избута снега върху тротоарите и да прокара една тясна ивица единствено по платната на централните градски улици, по която трудно се разминаваха движещите се автомобили.
Оформиха се огромни купчини от сняг по кръстовищата, а
гражданите отново бяха принудени да вървят по пътните платна, с риск от транспортна злополука. Ситуацията не се промени дори и след като температурите се повишиха. Особено неприятно впечатление остави честването на националния ни празник.
Голям брой граждани се стекоха около Паметника на Свободата, за да присъстват на тържествената церемония по повод 140 години от освобождението на България и националния празник 3 март. За съжаление беше почистена от снега само площта пред Паметника, която беше много хлъзгава и не можа да побере дошлите граждани, които стояха в снега около величествената статуя или върху огромната купчина сняг пред нея. Мнозина си тръгнаха разочаровани от създадените условия за честване, без да дочакат края на тържеството и да поднесат цветята си.
По мнение на таксиметрови шофьори и граждани, живеещи в
крайните квартали там ситуацията е била още по-тежка.
Г-н Кмете, русенци питат:
1. Кои са причините за ненормалната обстановка, свързана със снегопочистването и снегоизвозването през последните зимни дни, въпреки пълното финансово осигуряване за зимното почистване?
2. Защо снега не се изнася извън уличните платна и тротоарите?
3. Как е отчетена извършената работа и какви суми са заплатени на фирмата (те), ангажирани със снегопочистването и снегоизвозването?
4. Санкционирани ли са онези фирми, които не осигуриха
елементарно почистване пред своите офиси, въпреки порочната практика снега да не се изнася, а да се изхвърля върху тротоарните площи?
5. Кога гражданите от крайните квартали на Русе ще получат
услугата снегопочистване във вид и размер, равностоен на
живеещите в центъра на Русе?
6. Това ли е оптималната организация, която Община Русе може да създаде, за да се осигурят нормалните условия за придвижване на гражданите при снеговалеж ?
С уважение:…………………………
/ Кристиян Галев/
………………………….
/проф.д-р Н.Михайлов,DHC/
Русе,12.03..2018 г.

Питане на общинския съветник Н.Михайлов относно грабежите в м. Буйна Яна

Ще подкрепим кредита, ако се обявят предварително улиците и тротоарите за ремонт

  На сесията на Общински съвет-Русе на 19.01.2016 г. председателят на групата съветници от БСП д-р Пенчо Милков обяви следната Декларация по повод предстоящото искане от страна на кмета да се изтегли кредит в размер на 10 млн. лв.:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, групата съветници от БСП, оценяваме необходимостта от ремонт на улиците и тротоарите в общината и сме ЗА ремонт. В тази връзка многократно сме правили предложения за отпускане на допълнителни средства и предприемане на конкретни действия от общинска администрация.

Ние ПРИЕМАМЕ механизма на банково кредитиране, като масово прилагана форма за финансиране на общински дейности.

След анализ на предоставената от Общината информация по планирания дългосрочен банков кредит, ние проведохме  разговори с много хора.

Считаме, че ПРЕДИ да се вземе решение за изтегляне на 10 милиона лева, е ВАЖНО РУСЕНЦИ ДА СА ЗАПОЗНАТИ И ДА ИМ Е ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ по въпроса, ЗА КАКВО И КЪДЕ ТОЧНО ЩЕ СЕ ИЗХАРЧАТ ТЕЗИ ПАРИ. Защото това са пари, които ще връщаме всички заедно, включително и като плащаме по-високи местни данъци.

Предварителното информиране на гражданите за това, кои участъци, от улици и тротоари ще бъдат ремонтирани, е важно по две причини:

 • Първо, за да се внесат евентуални корекции и допълнения към експертното предложение, ако те са основателни.
 • Второ, за да може да бъде осъществен обществен контрол по изпълнението и качеството на ремонтите, с което ще се подпомогне общинската администрация.

В тази връзка, русенската организация на Българската социалистическа партия заявява, че ще ПОДКРЕПИ изтеглянето на кредит за извършване на ремонт на улици и тротоари, ако преди гласуването на русенци бъде дадена възможност да изразят становище и направят предложения по списъка с участъци от улиците и тротоарите.

Това изискване произтича и от прокламираните принципи на открито и демократично управление, публичност и прозрачност и партниране с гражданското общество от страна на кмета и администрацията.

 

Кой подкрепи вдигането на данък сгради за русенци с 67% ?

На 15 декември мнозинството на ГЕРБ и присъдружните им партии в Общинския съвет Русе изгласува и с 30 гласа прие предложеното от кмета Стоилов увеличение на данъка сгради за граждани и фирми.

Въпреки проведеното обществено обсъждане и изложените от опозицията от БСП, ВМРО-Глас народен и общинските ръководства на  АБВ и Атака аргументи решението бе прието.

Същото послушно мнозинство отхвърли искането на съветниците от БСП гласуването по точката да бъде поименно, за да знаят гражданите кой съветник точно как е гласувал.

Поради многобройните запитвания, днес публикуваме съставите на групите общински съветници, които направиха този коледен „подарък“ на русенските граждани и бизнес – 67 % по-висок данък сгради:

ГЕРБ

 1. Бедрос Пехливанян – председател
 2. Асен Дарелов
 3. Борислав Иванов
 4. Богдан Донев
 5. Васил Пенчев
 6. Владислав Атанасов
 7. Димитър Кънчев
 8. Евгени Игнатов
 9. Елка Симеонова
 10. Емил Милушев
 11. Ервин Чакърян
 12. Илиян Илиев
 13. Йорданка Даневска
 14. Кирил Панайотов
 15. Кристиян Иванов
 16. Марияна Иванчева
 17. Мария Димитрова
 18. Светлозар Симеонов
 19. Събина Павлова
 20. Тихомир Георгиев
 21. Орлин Дяков

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОK

 1. Теодора Константинова – председател
 2. Велизар Павлов
 3. Галин Ганчев
 4. Иван Станев
 5. Росица Георгиева
 6. Стоян Янев

БДЦ

 1. Борислав Рачев – председател
 2. Веселко Цветков

Български социалдемократи

 1. Веселин Велчев – председател
 2. Георги Георгиев

Пълния състав на всички групи съветници може да видите тук:

http://obs.ruse-bg.eu/grupi/

Съветници организират публично обсъждане на искането на кмета за 67 % увеличение на данък недвижими имоти

На 13.12.2016 г., вторник, от 18.00 ч. в Зала № 1 в сградата на общината съветници организират Обществено обсъждане на внесеното от кмета Пламен Стоилов предложение за 67 % увеличение на данък сгради за гражданите, фирмите и др. юридически лица.

Инициативата е съвместна – на общински съветници от БСП, ВМРО и „Глас народен“.

Поканени са за участие граждани и представители на бизнеса в община Русе.

Предложението на г-н кмета трябва да се обсъди и по него да се гласува на сесията на Общинския съвет Русе в четвъртък, 15.12.2016г.

Между 11% и 66 % ръст на таксите за детски градини предлага кметът Стоилов

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 16

в частта за такси в детските градини и цени в детска млечна кухня

 Какво ще се промени, ако на 15 декември в Общински съвет Русе се приеме предложението на кмета Пламен Стоилов за промени в Наредба № 16 на ОбС-Русе:

 

 1. Таксата за всеки присъствен ден в детската градина се увеличава с 13 % – от 2.20 лв. на 2.50 лв. дневно /около 6 лв. на месец увеличение/

 

 1. Таксата за присъствен ден с осигурена закуска се увеличава с 66 % – от 0.30 лв. на 0.50 лв. на ден / с около 6 лв. на месец/

 

 1. Таксата в седмични групи се увеличава с 11 % – от 2.80 лв. на 3.10 лв. за всеки присъствен ден /около 6 лв. на месец/

 

 1. Цената на храната в Детска млечна кухня се увеличава както следва:

    – за Група № 1 – от 1.05 лв. на 1.20 лв. дневно или с 14 %

   – за Група № 2 – от 1.05 лв. на 1.40 лв. дневно или с 33 %

 

 1. При посещаемост под 50% от дните в месеца без уважителни причини /освен в периода 01.06 – 15.09/ месечната такса ще се увеличи от 10.00 лв. на 20.00 лв. – това е увеличение от 2 пъти.

 

В Мотивите на кмета към това предложение не е казано колко повече приходи очаква да получи общината от тези увеличения и с колко ще се увеличи среднодневната посещаемост? Записано е само, че се очаква „увеличение на приходите от групата на неданъчните приходи“.

Остава загадка как с повишаването на таксите за всеки присъствен ден ще се постигне увеличаване на посещаемостта.