Предложения, питания, инициативи

Питане до кмета Пл. Стоилов

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ
П И Т А Н Е
ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
относно: поставени въпроси от жители на с. Червена вода във връзка с натоварения
автомобилен трафик през селото и поддържане на гробищния парк
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
На 09.06.2016 г., в качеството ми на общински съветник, проведох среща с жители на
с. Червена вода.
Сред поставените различни въпроси се откроиха два, на които не можах да дам
отговор, тъй като са от компетентността на общинска администрация. С оглед на това се
обръщам към Вас с молба, след като се запознаете с обстоятелствата и формирате своето
отношение, да ми отговорите на следните въпроси:
1. Поради ремонта на Писанския мост е интензифициран трафикът на тежкотоварни
автомобили през с. Червена вода. Необходимо е ефективно да се ограничи скоростта
през селото, като се обезпечи спазването на въведените ограничения. Във връзка с
това и по желание на жители на с. Червена вода, моля да отговорите:
– Възможно ли е и, ако да, в какъв срок да се постави камера за контрол на
движението по главния път, минаващ през селото?
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се изградят легнали полицаи /с асфалт/.
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се започне проектиране на обходен път
около селото, като се търсят начини за финансирането му?
– Възможно ли е след завършването на ремонта на Писанския мост и намаляване на
трафика да се извърши ремонт на главния път, който минава през Червена вода?
2. Гробищният парк на с. Червена вода по данни на жителите на селото не се поддържа,
не се премахва и тревата. Същевременно там има гроб на Ботев четник. С оглед на
изложеното, моля да ми отговорите на въпросите: Кой субект е отговорен за
поддържане на гробищния парк в с. Червена вода? На какъв период от време се
премахва тревата? Налице ли е неточно изпълнение на задълженията по
поддържане на гробищния парк и основания за търсене на отговорност?
Изрично уточнявам, че желая писмен отговор на поставените въпроси, с който ще
запозная жителите на с. Червена вода, присъствали на срещата с мен.
гр. Русе, С уважение: __________________
22.06.2016 г. Адв. Пенчо Милков – Общински съветник

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter