Питане до кмета: Ще приема ли Община Русе имигранти?

Чрез Председателя на Общински съвет – Русе

До Кмета на Община Русе

П И Т А Н Е

от Александър Нанев Неделчев – общински съветник

Относно: Приложението на ПМС № 208/16.08.2016г. и приетата с него Наредба на Министерски съвет на РБългария

Уважаеми господин кмете,

    През последните месеци жителите на Община Русе са сериозно обезпокоени от евентуалното настаняване на имигранти или на чужденци с предоставено убежище или международна закрила на територията на общината. В тази връзка Ви моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Подавали ли сте Заявление /по смисъла на чл. 2 , ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила/  до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които можете да сключите споразумение за интеграция.
  2. Ако сте подавали – за какъв брой чужденци и какви мерки за интеграция са предвидени в приложената към Заявлението Информация по ал. 2 на чл. 2 от Наредбата?
  3. Правени ли са някакви постъпки /официални искания, писма, устни разговори и др.подобни/ от държавни органи и институции или техни представители пред Община Русе за изграждане на лагери или друг вид бази за временно настаняване на имигранти или чуждестранни граждани с друг подобен статут на територията на Община Русе? Ако са правени – кога, от кого и какъв е бил Вашият отговор?

Уважаеми г-н кмете,

Желая да получа писмен и устен отговор на настоящото питане на заседанието на ОбС-Русе на 20.10.2016 г.

С уважение:   / Александър Неделчев /

13.10.2016 г.  гр. Русе

Ето и отговора, който получих от г-н кмета Стоилов:

Уважаеми г-н Неделчев,

Във връзка с Ваше питане до кмета на Община Русе с вх. номер на Общински съвет Русе 779/13.10.2016 Ви предоставям следните отговори по поставените от вас въпроси::

По въпроси 1 и 2: Община Русе не е подавала заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да се сключи споразумение за интеграция /по смисъла на цитираната от вас Наредба/.

По въпрос 3: Не са правени постъпки от държавни органи и институции за изграждане на лагери или друг вид бази за временно настаняване на имигранти на територията на Община Русе.

В заключение на кратките, но изчерпателни отговори на поставените въпроси си позволявам да апелирам за ясна и отговорна комуникация по темата, с оглед недопускане на създаване на изкуствено напрежение сред гражданите на Община Русе.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter