Архив на категория: Нашите съветници

Състав на групата

Състав на групата съветници от БСП-Русе

/мандат 2015-2019г./

 

  1. Пенчо Милков – председател на групата penchomilkoff@gmail.com

2. Божидар Йотов – зам.-председател byotov@mail.bg

3. Христо Белоев – Председател на Общински съвет – Русе hbeloev@uni-ruse.bg

4.Кристиян Галев kris5@abv.bg

5. Александър Неделчев nomena@abv.bg

6. Никола Михайлов mihailov@uni-ruse.bg

 

Питане до кмета Пл. Стоилов

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ
П И Т А Н Е
ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
относно: поставени въпроси от жители на с. Червена вода във връзка с натоварения
автомобилен трафик през селото и поддържане на гробищния парк
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
На 09.06.2016 г., в качеството ми на общински съветник, проведох среща с жители на
с. Червена вода.
Сред поставените различни въпроси се откроиха два, на които не можах да дам
отговор, тъй като са от компетентността на общинска администрация. С оглед на това се
обръщам към Вас с молба, след като се запознаете с обстоятелствата и формирате своето
отношение, да ми отговорите на следните въпроси:
1. Поради ремонта на Писанския мост е интензифициран трафикът на тежкотоварни
автомобили през с. Червена вода. Необходимо е ефективно да се ограничи скоростта
през селото, като се обезпечи спазването на въведените ограничения. Във връзка с
това и по желание на жители на с. Червена вода, моля да отговорите:
– Възможно ли е и, ако да, в какъв срок да се постави камера за контрол на
движението по главния път, минаващ през селото?
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се изградят легнали полицаи /с асфалт/.
– Възможно ли е, и ако да, в какъв срок да се започне проектиране на обходен път
около селото, като се търсят начини за финансирането му?
– Възможно ли е след завършването на ремонта на Писанския мост и намаляване на
трафика да се извърши ремонт на главния път, който минава през Червена вода?
2. Гробищният парк на с. Червена вода по данни на жителите на селото не се поддържа,
не се премахва и тревата. Същевременно там има гроб на Ботев четник. С оглед на
изложеното, моля да ми отговорите на въпросите: Кой субект е отговорен за
поддържане на гробищния парк в с. Червена вода? На какъв период от време се
премахва тревата? Налице ли е неточно изпълнение на задълженията по
поддържане на гробищния парк и основания за търсене на отговорност?
Изрично уточнявам, че желая писмен отговор на поставените въпроси, с който ще
запозная жителите на с. Червена вода, присъствали на срещата с мен.
гр. Русе, С уважение: __________________
22.06.2016 г. Адв. Пенчо Милков – Общински съветник

Сигнал до кмета Пламен Стоилов

На вниманието на г-н Пламен Стоилов –

Кмет на Община Русе

С И Г Н А Л

от Александър Неделчев – общински съветник

Уважаеми господин Стоилов,

През м. юни проведох приемна с избиратели от с. Просена, на която пред мен бяха поставени редица нерешени проблеми. Предлагам ги на Вашето внимание с цел тяхното решаване:

 

  1. Единствената обществена тоалетна в центъра на селото е в ужасяващо състояние и не се почиства. Нещо повече – към момента се заключва и е неизползваема. Гостите и жителите на селото, които се намират в центъра трябва да ползват съседните дворове или улички, за да удовлетворят нуждите си.
  2. В пощенския клон в селото ежемесечно получават на ръка пенсиите си над 300 жители на селото. Налага се да изчакват реда си понякога повече от час-два. В сградата е налично свободно помещение, но в него няма столове и при дъжд или лошо време възрастните хора са принудени да изчакват реда си на крак, което е много неприятно. В училището на селото са складирани столове от Русенската опера. Предложението е част от тях да се предостави за ползване в съседното до пощата помещение, като се предаде на отговорно пазене на съответния служител на пощата или кметството.
  3. Ключът за пенсионерския клуб в селото се съхранява в кметството. Кметът Петракиев отказва да предостави достъп до клуба за провеждането в него на събрания на структури на обществени организации и партии от с. Просена. На фона на решенията на ОбС-Русе за предоставяне на партиите на помещения, съгласно разпоредбите на закона, действията на кмета на с. Просена представляват самоуправство, което е в разрез със закона. Жителите на с. Просена считат, че условията за ползване на клуба от партии и сдружения трябва да се договарят между ръководството на пенсионерския клуб и на съответните структури в селото, а кметът не бива да пречи на това.

Klub-Prosena

4. С изключение на центъра на селото и главната улица, тревните площи не се окосяват. Тревата се достигнала човешки ръст.

Уважаеми г-н Кмете,

Считам, че решаването на горните проблеми е възможно в рамките на месец и на съществуващия бюджет.

Заедно с тяхното решаване, жителите на Просена очакват с нетърпение да се изпълни даденото от Вас обещание ежегодно да се ремонтира поне по една улица. Това наистина е крайно наложително, предвид много лошото състояние на настилката на почти всички улици в с. Просена.

Ще Ви бъда благодарен, ако поставените проблеми бъдат решени. Вашият отговор ще предам своевременно на жителите на с. Просена.

С уважение:

/ Александър Неделчев/

05.07.2016 г.

Гр. Русе