Необходими са разумни решения за дългосрочно развитие на земеделието

Сектор „Земеделие“ има важен принос към икономиката на страната. Важна роля за качествено произведена продукция имат атмосферните условия, снабдяването с торове, качествени семена за пролетната и есенната сеитби, препарати, които се използват, техника, изкупни цени на продукцията и заетата работна ръка. Към момента селското стопанство е 4,9% от БВП на България, като все повече се наблюдава нарастване на неговото значение и принос. Особено осезаемо е в ситуация на пандемия и инфлация.

„Русенският регион е изключително ценен и има прекрасни условия да се отглеждат важни продукции за страната. Необходимо е обаче да се обърнем към новите технологии – не само при техниката, но и при обработване на почва, сеитба и работа. Ако успеем разумно да развием нашето земеделие, то ще даде истински тласък за икономическото развитие на областта. Чрез това можем да увеличим също и заетостта и да повишим квалификацията на заетите кадри.“, коментира по темата Цветан Иванов, кандидат от русенската листата на Коалиция „БСП за България“ и земеделски производител от Ценово, Русенска област.

„Ако започнем активно да използваме например технологиите ноутил, стриптил или минтил – можем реално да подобрим структурата на почвата. А това ще доведе до намаляване на бъдещите разходи за нейната обработка. Семената също е необходимо да бъдат добре подбрани, за да отговарят на условията за отглеждане в региона. Качествените биоторове и съвременна техника също могат да облекчат работата, но и са икономически изгодни в дългосрочен план, именно защото намаляват стойността на произведената продукция.“, допълни той. 

Коалиция „БСП за България“ предлага конкретни и разумни решения за сектор „Земеделие“. В него се наблюдават дългогодишни, нерешени проблеми. За да може страната ни да бъде конкурентноспособна на световните пазари, са необходими навременни и последователи дейности като:

  • Създаване на единен поземлен регистър. В момента няма такъв, в следствие на което се губи връзката между държавните и общинските структури в сектор „Земеделие“ от една страна, и земеделските ползватели от друга. 
  • Създаване на предпоставки за сключване на договори за цялата стопанисвана земя, като по този начин „белите петна“ се изключат като елемент на споразумения за ползване на земята. 
  • Целева финансова подкрепа относно интензивните подотрасли в земеде- лието, а именно: зеленчукопроизводство (в т.ч. оранжерийно зеленчукоп- роизводство), овощарство, лозарство, животновъдство. 
  • Предприемане мерки за възстановяване на унищожените хидромелиоративни съоръжения. За съжаление, площите, които са обезпечени с поливни инсталации вече са твърде малък процент от всички обработваеми такива в страната.
Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter