Новини

Магистралата Русе-Бяла – национален обект /стенограма на т.24 от последното заседание на МС/

Проект на Решение за определяне на обект „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, който ще бъде изграден на територията на Република България, за обект с национално значение и за национален обект.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Заповядайте, министър Шишков.

ИВАН ШИШКОВ: Благодаря, господин министър-председател.

Трасето на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа – Паневропейския транспортен коридор ІХ. Предвидено е автомагистралата да свързва Рейнско-Дунавски и Ориент/Източно Средиземноморски трансевропейски транспортни коридори в направление север-юг, след продължението до гр. Свиленград. Изграждането й ще облекчи изключително транспортния поток и ще доведе до рязко намаляване на пътно транспортните произшествия по съществуващия път І-5. Това прави обекта и с важно европейско значение, осигурявайки свързаност на редица европейски страни.

Определянето на обект Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ за национален обект ще даде възможност за ползване облекченията в процедурата за отчуждаване на имоти – частна собственост. Същевременно с това обявяването на републиканския път за обект с национално значение ще ускори процедурите по одобряване на инвестиционните проекти, издаването на разрешения за строеж и влизането им в сила.

Ползите от изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ надхвърлят рамките на областите Русе и Велико Търново, и имат съществено значение за развитието на всички области от Северен, Централен и Североизточен район на Република България.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на министър Шишков.

Въпроси? Бележки? Коментари?

Заповядайте, министър Зарков.

КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шишков, в подкрепа на предложеното Решение си позволявам още един коментар.

Плюс това, което казвате за икономическото и социално значение на този път се намира и най-смъртоносната отсечка в България, т.е. отсечката Русе – Бяла. Т.е. всяко едно решение на Министерски съвет, което ускорява строежа на този път е решение, което се измерва, в освен всичко друго, в човешки животи, буквално.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на министър Зарков.

Вицепремиерът Алексиев, заповядайте.

ХРИСТО АЛЕКСИЕВ: Благодаря, господин премиер.

Само да кажа, че напълно подкрепям това решение, защото като цяло това ще ускори изпълнението на проекта, а той е приоритетен и по новата Оперативна програма „Транспортна свързаност“. Настоящият акт ще спомогне за неговата по-бърза реализация.

Благодаря.

ИВАН ШИШКОВ: Благодаря.

Само да допълня, че в момента имаме и готов подробен устройствен план, който най-вероятно другата седмица ще го одобря и ще издам заповед за одобряването, точно на отсечката Русе – Бяла и входа на Бяла.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря.

Министър Демерджиев, заповядайте.

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Също подкрепям проекта. Всъщност, намирам го за част от усилията, които полагаме заедно с Министерство на транспорта и с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за оптимизиране на трафика от южната ни към северната ни граница. Всъщност, това е един сериозен проблем. Този трафик нараства, при това нараства трайно с по около 20 процента, годишно. Едно такова Решение е изключително ефикасно и би било полезно за справянето с този сериозен проблем.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Министър Меджидиев, заповядайте.

АСЕН МЕДЖИДИЕВ: Министерство на здравеопазването също подкрепя този проект.

Искам да кажа само, че при предишния състав на Министерство на здравеопазването е отказано съгласуване на проекта. След като разгледахме документите ние го съгласувахме сега, в понеделник. Просто искам да вметна, че предишния състав е отказал съгласуване на проекта.

Благодаря ви.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря.

Други?

Заповядайте, министър Тодоров.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ: Изцяло подкрепям подхода, който предлага министър Шишков. Актът е последица от хода. Страхотно.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Министър Димитров.

ИЛИН ДИМИТРОВ: И аз да довърша.

В туризма обичаме свързаността и пътищата, а това е правилното решение.

Подкрепяме с две ръце.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на всички за положителните коментари по проекта на Решение.

Приема се.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter