Л.Владимиров: За престъпленията срещу околната среда са необходими по строги санкции

Любомир Владимиров е роден на 6 март 1974 г. в град Русе. Трето поколение русенец. През 1999 г. завършва специалност „Европеистика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, а през 2005 година се дипломира по специалността „Стопански и финансов контрол“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов.

През 1999 г. започва работа, като сътрудник към Научно – изследователски сектор при Русенски университет „Ангел Кънчев“, където работи по организация на научно – изследователска и производствена дейност на преподавателите към катедра „Екология и опазване на околната среда“.

От 1999 г. до момента се развива, като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и понастоящем професор в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрно-индустриален факултет, катедра „Екология и опазване на околната среда“, където обучава студенти от специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“ по дисциплините „Теория на риска“, „Екологичен мениджмънт“, „Отпадъчно стопанство“,”Екологична експертиза”,”Опазване на околната среда”, „Екологична политика“ и други специалности и дисциплини.

От 2007 г. е и асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Юридически факултет, катедра „Сигурност и безопасност“, където работи по обучението на студенти от специалност „Защита на националната сигурност“ по дисциплините „Оценка на риска“, „Безопасност на производствените процеси“, „Аварийно-спасителна техника“, „Евакуация на сгради и обекти“, „Аварийно – възстановителни работи“, „Експертизи“, „Графична информация и документация“, „Безопасност на сгради и обекти“ и редица други специалности и дисциплини областта на защитата от аварии и бедствия.

От 2015 г. е професор във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на риска), където преподава по „Мениджмънт на околната среда“, „Местно самоуправление“ и „Методи и стратегии в управлението“.

В периода 2007-2009 г. е избран за общински съветник и заместник-председател на Общински съвет –Русе и е член на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа и инвестиционна политика.

През 2009 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Рискметрия в екологичната сигурност“, по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ и получава образователна и научна степен „доктор“.

От 2010 г. до момента редовно е избиран в научни журита по Закона за развитие на академичния състав в Република България, където оценява дисертационни трудове и кандидати за академични длъжности.

През 2012 г. отново във Военна академия „Г. С. Раковски“, защитава втори дисертационен труд на тема „Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната), където му е присъдена научна степен „доктор на науките“.

От 2012 г. е член на редакционната колегия на Международното списание „Устойчиво развитие“, където се занимава активно с рецензиране, редактиране, корекция и разпространение на научни знания.

Любомир Владимиров е кандидат за народен представител от листата на БСП. БСП е номер 4 в интегралната бюлетина, а Владиимиров е с преференция 112

Г-н Владимиров, да разбира ме ли, че БСП гледа сериозно на екологичния проблем на Русе, след като ви номинира за кандидат за народен представител в своята листа?

Екологията е един от големите проблеми не само на нашия град, но и на държавата. Екологичните проблеми са залегнали в програмата за управление на Българската социалистическа партия. Това е актуален  въпрос, който ние като русенци трябва да решиме първо за нас, а като бъдещи законодатели да променим законите и в интерес на българските граждани.

Вие бяхте ръководител на Катедра “Екология” в Русенския университет, какво не им е наред на сегашните закони та да трябват промени?

Като кандидат за народен представител имам поглед върху екологичното законодателство. В Закона за опазване на околната среда правомощията на министъра на екологията са дотам, че той не може да затваря предприятия замърсители на околната среда. Като депутат на първо място аз ще предложа да се разширят тези правомощия по член 162 от Закона за опазване на околната среда и министрите да могат да затврят принудително предприятия, които замърсяват.  

Ако министърът не може да санкционира завод или фабрика, която ни трови, кой може, г-н Владимиров?

Решенията се размиват надолу по цялата структура към момента за това дали едно предприятие може да бъде затворено за това, че замърсява и нарушава законите на държавата. Тук трябва да се отбележи, че по-голяма отговорност ще се носи от министъра. Не на последно място и прозрачността в работата на институциите, които са свързанис контрола върху околната среда. Според мен в момента те предоставят някаква информация на гражданите по Закона за достъп до обществена информация, но някои неща се премълчават. Това се доказва от независими неправителствени организации, които също работят в областта на опазването на околната среда, и те установяват замърсяване и източници, които вредят на екологията, но това не се признава от държавните институции. Не на последно място искам да отбележа, че престъпленията срещу околната среда и народното здраве са залегнали в Наказателния кодека. Това са член 352 и 353 в НК. В пърия изпълнителното деяние е замърсяване и допускане на замърсяване. Като бъдещ народен представител смятам, че трябва да се утежнят санкциите в този член. Трябва да се разшири и наказателната отговорност в член 353, който е свързан с премълчаване на информация за състоянието на околната среда от държавни служители. В момента в НК това се свързва с умишлено,  или по непредпазливост премълчаване, но наказателната отговорност е само административна. Във времената, в които живеем трябва да бъде променен закона по отношение на длъжностните лица, които крият или разпространяват невярна информация. Тук става дума и за природни бедствия, катастрофи, промишлени аварии. Имаме горчивия опит от миналото, когато държавни служители са скривали истината от българския народ и са оставали ненаказани. Това трябва да бъде променено.

Ясни отговорности, и строги мерки и правила.

Точно така. Това е и в основата на социална партия като БСП, че освен солидарност и съпричастност между хората, ние трябва да искаме да има и ред в държавата.

От къде трябва да запонат тези промени? Вие казвате, че виновните трябва да носят отговорност, но кой ще докаже тази вина? Виждате какво се случва с проблема на Русе с въздуха.

Аз анализирам данни и информирам Временната общинска комисия за чистотата на атмосферния въздух. Тук е мястото да отбележа, че комисията работи по изготвянето на екологичен кадастър на нашия град. Това е нещо много важно, което не е правено до момента. Той ще включва информация за всяко едно предприятие, за неговото производство, за неговите суровини. За това по какъв начин се разпорстраняват вредните му емисии. Всичко  ще бъде картографирано. Това е сложен проект и ще бъде готов до няколко месеца. Ние тръгнахме от това, че русенските граждани трябва да бъдат информирани. Те трябва да са наяско кои предприятия доказано замърсяват и да си понесат отговорността. Сега се подготвя едно писмо от името на Общинския съвет към русенските предприятия, в което те да опишат екологичните аспекти на своята дейност. Те трябва да посочат каква дейност има, и какво прави за нашето общество – дали вреди, или е в полза

А защо да вярваме, че предприятията ще посочат коректни данни?

Мисля че е в интерес на фирмите да предоставят актуални данни, които да могат да бъдат анализирани. Не на последно място ние вземаме данни и от Министерството на околната среда и РИОСВ Русе. Целият този обем данни ще бъде анализиран и тогава ще излезем с информация към гражданите какво точно се случва в града.

Добре, но ако ние разчитаме на данни от предприятията, и на министерството, което им е дало разрешение да работят – на документи всичко е цветя и рози. Във врменната комисия бяха поканени шефове на фирми, за които се смята, че замърсяват. Дори директорът на най-съмнителния завод показа многомилионни инвестиции за екология, на картинка. Да, ама в Русе продължава да мирише.

Тук е мястото да отбележим, че Община Русе очаква в близките месеци нова измервателна станция. Тази станция, с нейните характеристики ще замерва не само основни замърсители, като фини прахови частици, но ще измерва и органични замърсители в града и ще може да се надгражда нейната апаратура. Това също важен момент, похвално е за кмета и Общинския съвет, че взеха това решение. Вижда се, че се прави нещо.

Тя ще може да измери и дали има органолептично замърсяване, за кавото говори председателят на комисията Дауд Ибрям?

Точно така, това е целта на доставката на новата апаратура.

Нейните данни ще могат ли да бъдат използвани в съда, ако се наложи?

Тя е сертифицирана, затова вярвам, че няма да има проблем.

Това ли ще бъде основната насока на Вашата работа в следващия парламент. Да убедите колегите, че са необходими промени в законодателството?

Да. Опазването на околната среда е основно задължение на държавата. И обществото, имайте предвид. По конституция ние имаме право на здравословен начин на жовот, на здравословни условия, които трябв да се предоставят от държавата. Каузата на Българската социалистическа партия, да бъде изчистена държавата и буквално и преносно, е правилната кауза и ние ще продължим нашата битка България да бъде пример за екологично чиста държава.

Подхождате внимателно, защото това може да отвори и една икономическа дупка, с оттеглянето на някой инвеститор от региона

Тук става въпрос и за работни места, разбира се. Но нека да се ивестира в България с мисъл за българската природа и според българските закони.

Чуйте цялото интервю в звуковия файл:

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

https://dnews.bg/l-vladimirov-za-prestapleniata-srestu-okolnata-sreda-sa-neobhodimi-po-strogi-sankcii.html?fbclid=IwAR1dJ9lmB9cW5kFOjVCHk9PDsebBuRW_Sz5RFtUVCoCSFvgIyKLz2gqQzns#parent=section

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter